Din Refusion

PlantsOrigins 20% rabat
til medlemmerne af Kontinensforeningen

Indtast kupon ved kassen: dinrefusion

Læs mere om dine rettigheder og mulighed her: Se kapital 6


Bevilling §112 af inkontinensprodukter (Lovgrundlag)


Du har retten til at vælge dine hjælpemidler.

Via ”Frit valgs ordning” kan du frit vælge mellem produkter fra brands, som tilbyder den komfort som du ønsker. Denne ordning giver dig mulighed for at tilvælge et grønnere alternativ til det som din kommune tilbyder.

Brugere af frit valgs ordning, skal være være opmærksomme på, en eventuel prisdifference. Det betyder, at man selv skal sende regningen videre til kommunen for at modtage refusion. Det gælder dog kun i tilfælde, hvor de produkter man selv vælger, er dyrere, end de produkter, som kommunen tilbyder.


Hvem kan bevillige mig hjælpemidler?


Når du skal have en bevilling til hjælpemidler i forhold til inkontinens, sker det normalt på baggrund af en redegørelse fra kommunens kontinenssygeplejersker. Kontakt derfor din kommune og bliv her sat i forbindelse med din kontinenssygeplejerske. De står klar til at rådgive og hjælpe dig med at ansøge om de hjælpemidler, som passer til dit behov.


Man kan henvende sig på flere måder


 1. Borgeren retter selv henvendelse til kommunen med et ønske om hjælp til sit inkontinensproblem.
 2. Speciallæge sender erklæring efter endt undersøgelse/behandling med henblik på bevilling.
 3. Plejepersonale observerer/rapporterer et inkontinensproblem.
I Servicelovens § 112 står

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
 • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
 • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Serviceloven videre
 • At tilbyde rådgivning og støtte til at forebygge sociale problemer.
 • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
 • At tilgodese behov, som følge af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer.
 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv- at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet.
 • Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
 • Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Udredning opdeles i en lovmæssig og en faglig udredning
 1. Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.
 2. Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinens ansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.